Ogłoszenia

Inwestycje: Niedrzwica, Grabowo, Jeziorki Małe

24 września 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczęło budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Niedrzwica oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Grabowo – Jeziorki Małe gm. Gołdap. Głównym wykonawcą jest lokalna firma PHUP „PALWOD” Ryszarda Pawlukanisa. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę grudnia 2018 roku.

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty - wyniki

W kwietniu tego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi zorganizowało otwarty konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołdap. Odbył się on po hasłem: „Sedes to nie kosz na śmieci”. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gołdapi. Celem akcji było podnoszenie świadomości ekologicznej gołdapian oraz zmniejszenie liczby uciążliwych awarii kanalizacyjnych, będących skutkiem nieprawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Propozycję udziału skierowano do uczniów szkół podstawowych, Spośród uczestników konkursu wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III i uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych. Prace mogły być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki rysunkowej lub malarskiej.

Informacja inwestycyjna - Oczyszczalnia 08.2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że na oczyszczalni ścieków w Gołdapi trwają prace prowadzone w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0084/17-00.

Informacja inwestycyjna - Bagienna 08.2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi informuje, że w dniu 27.08.2018r. rozpoczęto roboty budowlane na ul. Bagiennej. W ramach inwestycji w ul. Bagiennej, Okrzei oraz Cmentarnej zostaną wybudowane:

  • Sieć wodociągowa o długości 1.248 mb
  • Przyłącza wodociągowe o długości 80 mb
  • Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1.019 mb
  • Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 202 mb
  • Przepompownia ścieków 1 szt.

Informacja inwestycyjna - Rostek 08.2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi informuje, że w dniu 28.08.2018r. przeprowadzono prace polegające na modernizacji przepompowni wody w miejscowości Rostek. Wymieniony został cały zestaw hydroforowy wraz z szafą sterowniczą oraz zainstalowano monitoring pracy urządzeń. Zamontowane pompy mają większą wydajność, co pozwoli na sprawniejszy przesył wody do odbiorców.

Strony