Uzasadnienie podwyżki cen ścieków

Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołdapi pojawiła się ze względu na wprowadzenie nowego podejścia do wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Oczyszczalnia ścieków w Gołdapi została zmodernizowana w 2008 roku w celu usuwania substancji biogennych. Wstępnie zakładano, że modernizacja umożliwi uzyskanie stopnia oczyszczenia ścieków wymaganego dla miejscowości o RLM od 15.000 do 99.999 (RLM Równoważna Liczba Mieszkańców – to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby). Jednak obliczenia dotyczące modernizacji były prowadzone dla średniego dopływu ścieków o wielkości 1800 m3 /d, natomiast po przeprowadzonej w latach 2009-2011 inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”, ilość ścieków oczyszczanych wynosi 1980m3 /d (średnia dla roku 2014). Obecnie oczyszczalnia spełnia warunki aktualnego pozwolenia wodnoprawnego dla przedziału RLM od 10.000 do 14.999, jednak ten przedział zostanie zlikwidowany i oczyszczalnia w Gołdapi najpóźniej do 31.12.2015r. będzie musiała spełniać znacznie ostrzejsze wymagania dla ścieków oczyszczonych w przedziale 10 000 – 99 999 RLM. W przypadku nie zrealizowania modernizacji potencjalne kary za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków wynosić będą około 422.670 zł rocznie.

Ponadto przedsiębiorstwo zamierza przeprowadzić modernizację części osadowej oczyszczalni, w celu uzyskania produktu końcowego, dla którego można uzyskać decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwalifikującą przetworzony osad jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby. Opracowana w tym celu „Koncepcja wykonania urządzeń gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi” z marca 2013r. podkreśla, że rozbudowa gospodarki osadowej spowoduje zwiększenie ilości ścieków. Biorąc również pod uwagę fakt stałej rozbudowy miasta i przyłączających się nowych odbiorców, zasadne jest przystosowanie i wyposażenie czterech reaktorów SBR, co obecnie jest przeprowadzane w ramach projektu pn. „Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi.” Zakres prac obejmuje adaptację istniejących obiektów na oczyszczalni (podwyższenie zbiorników ciągu technologicznego, uzupełnienie ubytków w ścianach istniejących obiektów, likwidację skosów i lejów osadowych, wykonanie płyty nad zbiornikiem osadu itp.), montaż płuczki piasku, montaż przepływomierza ścieków oczyszczonych, renowację nawierzchni części dróg wewnętrznych oczyszczalni, zakup i montaż mieszadeł oraz systemu napowietrzania (dmuchawy oraz ruszt napowietrzający), a także wykonanie przewodów międzyobiektowych. Dopiero uzyskana w ten sposób wydajność oczyszczalni umożliwi oczyszczanie ścieków do wartości wymaganych dla aglomeracji 10 000 – 99 999 RLM, tj. podwyższonego usuwania biogenów, zgodnie z art. 5.2. Dyrektywy ściekowej. Zgodnie z podpisanym w dniu 10.07.2015r. aneksem do umowy o dofinansowanie, przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 5.366.670,00 zł brutto (4.363.146,34 zł netto), natomiast dofinansowanie z POIiŚ wyniesie 2.146.209,87 zł.

W wyniku prowadzonych obecnie prac modernizacyjnych zostaną podłączone 4 dodatkowe dmuchawy, 8 mieszadeł hiperboloidalnych i 4 pompy osadu nadmiernego w reaktorach SBR, a także mieszadła w zbiorniku retencyjnym oraz płuczka piasku w stacji mechanicznego oczyszczania ścieków. W związku z tym zwiększy się znacząco zużycie energii elektrycznej – według danych z dokumentacji technicznej będzie to szacunkowy wzrost o ok. 38,49%, tj o kwotę 142.125 zł rocznie.

Amortyzacja i podatek od nieruchomości - wzrosty w roku obowiązywania nowych taryf w stosunku do tych kosztów w roku obrachunkowym wynikają z zakupu środków trwałych od Gminy Gołdap w ramach regulacji dotychczasowego stanu formalno-prawnego oraz z przyjęcia nowych środków trwałych pochodzących z wykonania inwestycji (realizacji projektów) w latach 2014 i 2015:

  •  środki trwałe zakupione od Gminy Gołdap: 
    • w m-cu grudniu 2013 r. na kwotę 3.005.813,99 zł, 
    • w m-cu marcu 2014 r. na kwotę 3.450.206,94 zł, 
    • w m-cu lipcu 2014 r. na kwotę 1.092.949,01 zł,
  • ponadto w m-cu marcu 2015 r. umową wzajemnego świadczenia PWiK Sp. z o. o. otrzymała do eksploatacji sieci wodociągowe i kanalizacyjne na łączną wartość 3.687.432,23 zł.
  • - trwające obecnie projekty: „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Gołdap” i „Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi”.

 

Gołdap, 07.09.2015 r.

Kierownik oczyszczalni Barbara Sereda