Podpisanie umowy na dofinansowanie - "Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gołdapi informuje,

że w dniu 09.05.2018r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0084/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

W imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę podpisała Pani  Ewa Kamieńska - Dyrektor Departamentu Ochrony Wód, natomiast w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi – Pan Jarosław Dzienis – Prezes Zarządu.

 

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie gospodarki osadowej, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna, a także przebudowę zestawu hydroforowego Stacji Uzdatniania Wody Gołdap.

Działania związane z modernizacją gospodarki osadowej oczyszczalni mają na celu otrzymanie ostatecznego produktu, który po uzyskaniu tzw. certyfikatu nawozowego przestałby być odpadem o znacznie utrudnionych możliwościach wykorzystania, podlegającym ustawie o odpadach, stałby się natomiast produktem podlegającym ustawie o nawożeniu.

 

Rozpoczęcie robót budowanych planowane jest na III kwartał 2018r., natomiast całkowite zakończenie projektu – na 31.12.2019r.

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 8 366 606,43 zł netto, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie 5 333 711,59 .

Dodatkowe informacje: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1233,goldap-zmodernizuje-siec-kanalizacyjna-i-wodociagowa-za-ponad-10-mln-zl.html