Informacja o przekazaniu placu budowy - dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0084/17-00

W dniu 01.08.2018r. nastapiło przekazanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi dla P.H.U.P. PALWOD, ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap, placu budowy inwestycji pn.:

 

„Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0084/17-00.

 

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie gospodarki osadowej.

Zakres modernizacji zawierać będzie:

 • remont pompowni osadu przy Otwartej Komorze Fermentacyjnej,
 • remont istniejącego OKF polegający na: wymianie i przebudowie przewodów technologicznych, montażu automatycznych zaworów spustowych wód nadosadowych i skierowanie ich do zbiornika retencyjnego lub rurociągów ścieków surowych z przebudową OKF na komorę tlenowej stabilizacji osadu,
 • remont i dostosowanie jednego z istniejących zbiorników do tlenowej stabilizacji osadów lub jako zagęszczacza osadów ustabilizowanych,
 • przebudowę użytkowanych poletek osadowych,
 • przebudowę urządzeń do mechanicznego odwadniania osadów z zastosowaniem odwadniającej prasy ślimakowej lub ślimakowo-talerzowej,
 • wykonanie instalacji wapnowania (zasobnik wapna o poj. ok. 20 ton, mieszacz osadów, przenośniki wapna i osadów)
 • wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarno-technologicznych,
 • wykonanie składowiska osadów z zadaszeniem,
 • zakup koparko ładowarki do przeładunku osadów,
 • zakup ciągnika rolniczego i rozrzutnika do osadów,
 • przebudowę dróg dojazdowych  i placów,
 • budowę układu ogrzewania budynku stacji mechanicznego odwadniania osadów i budynku socjalnego z wykorzystaniem zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadu jako źródła ciepła.

Działania związane z modernizacją gospodarki osadowej oczyszczalni mają na celu otrzymanie ostatecznego produktu, który po uzyskaniu tzw. certyfikatu nawozowego przestałby być odpadem o znacznie utrudnionych możliwościach wykorzystania, podlegającym ustawie o odpadach, stałby się natomiast produktem podlegającym ustawie o nawożeniu.

 

Ponadto projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna, a także przebudowę zestawu hydroforowego Stacji Uzdatniania Wody Gołdap.

 

Zakończenie robót budowanych planowane jest na 31.10.2019r., natomiast całkowite zakończenie projektu – na 31.12.2019r.

 

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 8 366 606,43 zł netto, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie 5 333 711,59 .