Informacja o pracach na oczyszczalni - 18.03.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że na oczyszczalni ścieków w Gołdapi trwają prace prowadzone w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0084/17-00.

Trwają prace związane z Zadaniem nr 3, tj. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej. W I kwartale 2019r. kontynuowano prace związane z przebudową budynku stacji mechanicznego odwadniania osadów,  budową składowiska osadów, zagęszczacza osadu oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych. Wykonano zadaszenie oraz posadzkę składowiska osadów. W budynku mechanicznego odwadniania osadów zamontowana została prasa ślimakowo – talerzowa do odwadniania osadów, natomiast obok budynku ustawiono silos na wapno do higienizacji odwadnianych osadów. Ponadto ułożono ruszty napowietrzające oraz wymienniki ciepła w zbiorniku SBR Nr 3.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej przebiega zgodnie z harmonogramem. Ogólne zaawansowanie robót wynosi 50,59%.

Zakończenie robót budowanych planowane jest na 31.10.2019r., natomiast całkowite zakończenie projektu – na 31.12.2019r.

Wartość robót budowlanych w zakresie modernizacji gospodarki osadowej oczyszczalni wynosi 6 341 385,33 zł netto, natomiast całkowita wartość projektu– 8 751 652,02 zł netto, z czego ok. 63% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020.