Informacja o pracach na oczyszczalni - 22.05.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że na oczyszczalni ścieków w Gołdapi trwają prace związane z Zadaniem Nr 3 (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej), prowadzone w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0084/17-00.

 

W II kwartale 2019r. kontynuowane są prace związane z przebudową budynku stacji mechanicznego odwadniania osadów, budową składowiska osadów i zagęszczacza osadu. Zakończono zadaszenie zagęszczacza osadu oraz zainstalowano jego wyposażenie (mieszadła, pompa do osadów). Wykonano remont poletek osadowych. Zakończono prace remontowe na zewnątrz budynku mechanicznego odwadniania osadów oraz zamontowano podest do roztwarzacza polielektrolitu przy prasie do odwadniania osadów. Ponadto ułożono ruszty napowietrzające oraz wymienniki ciepła w zbiorniku SBR Nr 4, a obecnie układane są ruszty napowietrzające i wymienniki ciepła w zbiorniku SBR Nr 1. Wykonano automatykę do zbiorników SBR Nr 1-4 (nowa szafa sterownicza i oprogramowanie, włączenie do istniejącego systemu). Trwa również opróżnianie zbiornika Komory Tlenowej Stabilizacji Osadu w celu przygotowania jej do remontu oraz ułożenia wymienników ciepła i rusztów napowietrzających. Równocześnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu przy placu składowania osadów oraz roboty elektryczne.

 

Zakończenie robót budowanych planowane jest na 31.10.2019r., natomiast całkowite zakończenie projektu – na 31.12.2019r.

 

Wartość robót budowlanych w zakresie modernizacji gospodarki osadowej oczyszczalni wynosi 6 341 385,33 zł netto, natomiast całkowita wartość projektu – 8 751 652,02 zł netto, z czego ok. 63% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020.