Informacja o pracach na oczyszczalni - 28.08.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że na oczyszczalni ścieków w Gołdapi trwają prace związane z Zadaniem Nr 3 (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej), prowadzone w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0084/17-00.

W III kwartale 2019r. ukończone zostały prace związane z budową składowiska osadów. Zakończono układanie rusztów napowietrzających oraz wymienników ciepła w zbiornikach SBR. Wykonano remont zbiornika Komory Tlenowej Stabilizacji Osadu oraz ułożono w niej wymienniki ciepła i ruszty napowietrzające. Zainstalowano dmuchawę do napowietrzania KTSO oraz wymieniono rury spustowe wód nadosadowych z KTSO wraz z montażem zasuw ręcznych
i z napędem automatycznym. Przeprowadzono remont przepompowni osadu, natomiast aktualnie trwa remont przepompowni wielofunkcyjnej. Zostały ułożone przewody zasilające i przewody do automatyki. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem automatyki urządzeń. Równocześnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Zakończenie robót budowanych planowane jest na 31.10.2019r., natomiast całkowite zakończenie projektu – na 31.12.2019r.

Wartość robót budowlanych w zakresie modernizacji gospodarki osadowej oczyszczalni wynosi 6 341 385,33 zł netto, natomiast całkowita wartość projektu – 8 751 652,02 zł netto, z czego ok. 63% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020.