Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej - zakończenie inwestycji i odbiór.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że w dniu 07.11.2019r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej”, realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”.

Projekt obejmował modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie gospodarki osadowej, w tym:

 • remont pompowni osadu przy Otwartej Komorze Fermentacyjnej,
 • remont istniejącego OKF polegający na: wymianie i przebudowie przewodów technologicznych, montażu automatycznych zaworów spustowych wód nadosadowych i skierowanie ich do zbiornika retencyjnego lub rurociągów ścieków surowych z przebudową OKF na Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadu (KTSO),
 • remont i dostosowanie jednego z istniejących zbiorników do tlenowej stabilizacji osadów lub jako zagęszczacza osadów ustabilizowanych,
 • przebudowę użytkowanych poletek osadowych,
 • przebudowę urządzeń do mechanicznego odwadniania osadów z zastosowaniem odwadniającej prasy ślimakowo-talerzowej,
 • wykonanie instalacji wapnowania (zasobnik wapna o poj. ok. 20 ton, mieszacz osadów, przenośniki wapna i osadów)
 • wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarno-technologicznych,
 • wykonanie składowiska osadów z zadaszeniem,
 • zakup koparko ładowarki do przeładunku osadów,
 • zakup ciągnika rolniczego z przyczepą i rozrzutnika do osadów,
 • przebudowę dróg dojazdowych i placów,
 • budowę układu ogrzewania budynku stacji mechanicznego odwadniania osadów i budynku socjalnego z wykorzystaniem zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadu jako źródła ciepła.

Działania związane z modernizacją gospodarki osadowej oczyszczalni mają na celu otrzymanie ostatecznego produktu, który po uzyskaniu tzw. certyfikatu nawozowego przestałby być odpadem o znacznie utrudnionych możliwościach wykorzystania, podlegającym ustawie o odpadach, stałby się natomiast produktem podlegającym ustawie o nawożeniu.

Ponadto projekt obejmował budowę 1,28 km sieci wodociągowej i 1,22 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna, wraz z wykonaniem nowej nawierzchni ulicy Bagiennej, a także przebudowę zestawu hydroforowego Stacji Uzdatniania Wody Gołdap.

Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 31.10.2019r., natomiast całkowite zakończenie projektu przewidywane jest na 31.12.2019r.

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 8 751 652,02 zł netto, z czego
5 579 178,16 stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020.