Informacja - apel o prawidłowe użytkowanie kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1152), zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85ºC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
  4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
  • obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
  • stacji krwiodawstwa,
  • zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
  • laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, tj. nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety zapychają nie tylko sedes, ale również przyłącze do budynku oraz sieć kanalizacyjną i pompy pracujące na
przepompowniach ścieków, a także zaburzają proces oczyszczania na oczyszczalni ścieków stając się przyczyną poważnych awarii. Konserwatorzy urządzeń kanalizacyjnych każdego dnia usuwają zatory sieci oraz blokady wirników pomp w przepompowniach, a także inne awarie przepompowni ścieków i oczyszczalni, powstające w wyniku wrzucania do toalety odpadów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Najczęstszą przyczyną zapychania się kanalizacji są chusteczki nawilżane. Ponadto do toalet wrzucane są odpady w postaci podpasek, pieluch jednorazowych, wacików, patyczków do czyszczenia uszu. To najczęściej wyrzucane do toalety rzeczy, które nie rozpadają się pod wpływem ciśnienia i nacisku wody, jak papier toaletowy, a wręcz pęcznieją pod wpływem wchłaniania wody, zatykając i blokując przepływ. Grubsze i mocniejsze są również ręczniki papierowe, które zdecydowanie powinny trafiać do kosza. Do kanalizacji trafiają również resztki jedzenia, wnętrzności zwierzęce, części garderoby, oleje silnikowe. Usuwanie awarii spowodowanych zatkaniem kanalizacji odpadami oraz zapychaniem nimi pomp na przepompowniach ścieków wiąże się z dodatkowymi kosztami, w wyniku czego wzrasta cena metra sześciennego odebranych ścieków. Szczególnie często awarie tego typu, zwłaszcza zapychanie pomp, występują w przepompowniach Grabowo Bloki, Grabowo Remiza, Galwiecie, Plaża Miejska, Kolejowa, Gen. Sikorskiego, Mikołajczyka, Wiosenna, Ustronie, Niedrzwica.

Apelujemy zatem o niewrzucanie śmieci do toalety, dzięki czemu cieszyć się będziemy poprawnie działającą kanalizacją oraz niższymi kosztami korzystania z niej.

Odpady takie jak chusteczki nawilżane, waciki, podpaski, pieluchy jednorazowe, waciki do czyszczenia uszu itp. należy wrzucać do pojemników na odpady pozostałe po segregacji (pojemniki w kolorze czarnym).