Deklaracja dostępności serwisu Pwik.goldap.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9A, w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pwik.goldap.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu pwik.goldap.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.03.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.08.2020.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 17.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Frydrych, adres poczty elektronicznej dostepnosc.cyfrowa@pwik.goldap.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Generała Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap

Do budynku prowadzą 2 wejścia od parkingu głównego oraz od strony placu manewrowego oznaczone literami A i B. Do wejścia A prowadzą schody zaś wejście B umożliwia poruszanie się z poziomu terenu. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla kontrahentów przeznaczone jest wejście A.

Biuro Obsługi Klienta oraz kasa znajduje się na pierwszym piętrze. Brak jest dostępu dla osób na wózku inwalidzkim. Przy schodach zainstalowano dzwonek przyzywowy dla osób niepełnosprawnych. Naciśniecie dzwonka powoduje wezwanie osoby z Biura Obsługi Klienta.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Pijalnia Wód i Tężnie ul. Promenada Zdrojowa 20 19-500 Gołdap

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno od strony Tężni Solankowych, a drugie od jeziora Gołdap oznaczone literami A i B. Dla obsługi wyznaczono dwa dodatkowe wejścia oznaczone tabliczkami PRZEJŚCIE SŁUŻBOWE. Wejścia A i B umożliwiają wejście z poziomu terenu. Recepcja oraz kasa znajdują się na parterze co umożliwia dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Osoby na wózkach inwalidzkich mają pełen dostęp do usług pijalni. Budynek pijalni jest parterowy i nie wymaga windy dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku w części ogólnodostępnej pijalni znajdują się przejścia i drzwi umożliwiające przejście osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku Pijalni znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych od których prowadzą szerokie ścieżki oraz pochylnie, które prowadzą do budynku pijalni. Jedne miejsce znajduje się za budynkiem Pijalni Wód Solankowych, zaś drugie w pobliżu Tężni Solankowych.

Do budynku Pijalni i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących