Rys Historyczny

PWiK Gołdap

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstało 1 stycznia 1973 roku z połączenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Przedsiębiorstwo należało do Zrzeszenia (później Zjednoczenia) Przedsiębiorstw Komunalnych w Białymstoku. W połowie lat siedemdziesiątych do zadań przedsiębiorstwa włączono utrzymanie miejskiego wysypiska śmieci, a później produkcję szklarniową i dystrybucję gazu bezprzewodowego.

Reforma administracyjna kraju z 1975 roku spowodowała podległość organizacyjną Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nowopowstałemu Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Komunalnych w Suwałkach a organem założycielskim był Wojewoda Suwalski.

Taka sytuacja miała miejsce do chwili uchwalenia ustawy z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych. W 1978 roku wyłączono energetykę cieplną z przedsiębiorstwa i włączono do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach.

Od 1981 roku Naczelnik Miasta i Gminy w Gołdapi stał się organem założycielskim Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Od tej pory naczelnik określał charakter przedsiębiorstwa, rodzaj jego działalności oraz zasięg terytorialny działania. Po likwidacji Zjednoczenia Przedsiębiorstw Komunalnych w Suwałkach i zmianie organu założycielskiego, merytoryczny nadzór nad przedsiębiorstwem pozostał w gestii pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach.

Wprowadzenie w 1982 roku mechanizmów I etapu reformy gospodarczej a później II etapu nie zmieniło radykalnie sytuacji organizacyjnej i finansowo -gospodarczej gołdapskiego przedsiębiorstwa.

W styczniu 1986 roku wyłączono z działalności przedsiębiorstwa usługi wodociągowe i kanalizacyjne, które włączono do nowopowstałego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.

Pod koniec 1991 roku samorząd gołdapski podjął decyzję o utworzeniu na bazie majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołdapi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jako zakładu budżetowego i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej jako jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miasta i gminy Gołdap.

W lutym 1992 roku wystąpiły nowe okoliczności, które wpłynęły na przedłużenie się procedury przekształcenia. Wojewoda Suwalski w czerwcu 1991 roku podjął decyzję o podziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.

W ten sposób powstał dylemat, gdzie będzie funkcjonował gołdapski Zakład Wodociągów i Kanalizacji po przekształceniu przedsiębiorstwa. Z powodu charakteru usług wybór padł na zakład budżetowy, do którego włączono tę działalność z dniem 1 kwietnia 1992 roku.

Podobna sytuacja wytworzyła się 24 lipca 1992 roku przy podziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Produkcja i zaopatrzenie w energię cieplną było nierozerwalnie związane z administrowaniem budynkami mieszkalnymi, które prowadził nowopowstały ZGM. Faktyczne włączenie nowej działalności nastąpiło przed okresem grzewczym, tj. 1 października 1992 roku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w formie zakładu budżetowego istniał do 31 sierpnia 1998 roku, kiedy to z dniem 1 września 1998 roku nastąpiła komercjalizacja na trzy spółki prawa handlowego. Jednocześnie w nowe struktury Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. włączono działalność Spółdzielni Mieszkaniowej "DOM" we Wronkach w zakresie usług wodociągowych na terenie wiejskim gminy Gołdap.